Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej

Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej realizuje przez samorząd zadania własne, które polegają na kierowaniu do domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Pomaga i wspiera osoby wymagające stałej, całodobowej opieki, którym nie wystarcza pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przez co w głównej mierze jest to pomoc w formie skierowania osoby do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej.
Zespół działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.).

Tryb kierowania osób do domu pomocy społecznej
zdpi.png

  • Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej  Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenie w domu pomocy społecznej”. Należy jednak pamiętać, iż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielania pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga oceny stanu zdrowia oraz uprzedniego ustalenia zakresu możliwości korzystania przez dana osobę z pomocy środowiskowej w szczególności zaś zbadania możliwości zorganizowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Ośrodek ma obowiązek kierowania osoby do domu pomocy społecznej zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania osoby, jednak zgodnie z typem domu zaznaczonym na zaświadczeniu lekarskim.
  • Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
- wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej, podpisany przez osobę zainteresowaną. W razie gdy osoba jest ubezwłasnowolniona podpisany przez opiekuna prawnego. Lecz wymagana jest także zgoda sądu na złożenie przez opiekuna prawnego wniosku o DPS,
- dowód osobisty,
- kserokopia decyzji o otrzymywanej  rencie lub emeryturze (oryginał do wglądu),
- zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
- zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, karty leczenia szpitalnego, orzeczenia o stanie zdrowia,
- inne niezbędne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku.
  • Dokumenty uzyskane w toku postępowania:
- kwestionariusz wywiadu środowiskowego,
- pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
- oświadczenie o stanie majątkowym,
- oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
  • Odpłatność
- mieszkaniec domu ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, nie więcej jednak niż wynosi średni miesięczny koszt utrzymania w DPS,
- w następnej kolejności rodzina – małżonek, zstępni przed wstępnymi w przypadku gdy dochód rodziny jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego lub gdy dobrowolnie deklaruje opłatę,
- gmina kierująca osobę,
- inne osoby.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów Ośrodek podejmuje decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania osoby do domu pomocy społecznej. Osoba zakwalifikowana zostaje przyjęta do DPS. Wraz z przyjęciem nowego mieszkańca, dostarczany jest komplet dokumentów, z którym zapoznają się wszystkie zainteresowane osoby. Jest to nieoceniona pomoc w rozpoznaniu potrzeb pensjonariusza, pozwalająca na zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy oraz zaplanowaniu form opieki i terapii. 

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej, ul. Armii Krajowej 36,  budynek B
tel. (77) 400 59 94