Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Krakowska 51 (IV piętro), 45-018 Opole
tel. (77) 454 53 40
www.pck.opole.pl
e-mail: opole@pck.org.pl
Osoba do kontaktu: Danuta Pilipczuk, Dyrektor

Cele:
Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych.
Dla osiągnięcia celu Polski Czerwony Krzyż w szczególności:

 •  prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze oraz działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 •  prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzi działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi,
 •  działa na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, prowadzi szkolenia w tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej pomocy,
 •  prowadzi działalność w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym oraz prowadzi działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem pomocy i działań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i upowszechniania zasad bezpiecznych zachowań,
 •  niesie pomoc ofiarom i poszkodowanym w klęskach żywiołowych i katastrofach w kraju a także za granicą,
 • upowszechnia tradycje narodowe oraz działa na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, prowadzi działania na rzecz rozwoju integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 •  rozwija działalność wśród dzieci i młodzieży,
 •  prowadzi działania na rzecz odtwarzania więzi rodzinnych zerwanych w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych i migracji,
 •  prowadzi działalność wychowawczą i wypoczynkową na rzecz dzieci i młodzieży, wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną, sport, turystykę, krajoznawstwo i rekreację,
 •  prowadzi działalność i współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
 •  wspomaga rozwój społeczności lokalnych,
 •  realizuje inne zadania zgodnie z celem Polskiego Czerwonego Krzyża a w szczególności zlecone przez organy administracji publicznej.

Opis działalności:

 • prowadzimy Punkty Opieki nad chorym w domu w Opolu i w Brzegu, świadczymy czynności pielęgnacyjne i gospodarcze (zakres pielęgnacji i rodzaj czynności dostosowany jest do indywidulanych potrzeb i możliwości osoby objętej naszą opieką),
 • prowadzimy jadłodajnię w Punkcie Socjalnym PCK w Opolu, gdzie również można skorzystać z pomocy w postaci odzieży używanej,
 • przygotowujemy w okresach świątecznych paczki żywnościowe dla osób starszych i potrzebujących,
 •  w miarę posiadanych środków pomagamy osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej m.in. poprzez wykup lekarstw czy zakup odzieży,