Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ

ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole
www.facebook.pl/fundacjarozwojuspolecznegospinacz
e-mail: fundacja.spinacz@gmail.com
 
Kontakt:
Agnieszka Bąkowska, prezes fundacji - 606166924, agnieszka.bakowska7@gmail.com
Anna Gruca- wiceprezes fundacji- 667129391, anna.gruc@gmail.com  
Marta Michalska- sekretarz fundacji- 726198222, marta.m.brzeg@gmail.com
 

Cele główne Fundacji:

1. Działanie na rzecz integracji pokoleniowej.
2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia i marginalizacji różnych grup społecznych oraz zmniejszanie skutków tych zjawisk.
3. Pomoc osobom w podeszłym wieku, samotnym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, niewydolnym wychowawczo, dzieciom i młodzieży.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
5. Promowanie postaw pro-społecznych.
6. Ochrona i promocja zdrowia.
7. Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy.
8. Zwiększania aktywności życiowej i zaradności osobistej różnych grup społecznych
9. Wspieranie innych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu.
10. Działalność charytatywna,
11. Pomoc ofiarom kataklizmów,
12. Wspieranie działań w zakresie komunikacji społecznej,
13. Podejmowanie działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego,
14. Poszerzanie wiedzy naukowej z zakresu pomocy społecznej, prawnej i psychologicznej wśród różnych grup społecznych
15. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego, społeczności lokalnych,
 

Opis działalności:

Fundacja SPINACZ została wpisana do rejestru KRS 22 grudnia 2015 roku. Prowadzimy działania zmierzające do integracji międzypokoleniowej i społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu różnych grup. Działania Fundacji skierowane są także m.in. na promowanie postaw pro-społecznych, zwiększanie aktywności i zaradności życiowej różnych grup społecznych.
 
W trakcie naszej działalności przeprowadziliśmy m.in. warsztaty rozwijające twórczość i zdolności manualne wśród dzieci w wieku przedszkolnym w ramach akcji BIAŁA ZIMA 2016 w Opolu. Zorganizowaliśmy warsztaty dla seniorów podtrzymujące tradycję związaną ze Świętami Wielkiej Nocy. Ponadto przeprowadziliśmy zbiórkę słodyczy i środków chemicznych dla Podopiecznych Domu Samotnej Matki i Dziecka w Opolu. Chętnie podejmujemy współpracę z innymi instytucjami. i organizacjami w celu działań na rzecz mieszkańców miasta Opole.