Rzecznicy praw w Polsce

Gdy czujemy się poszkodowani w różnych obszarach życia możemy zwrócić się do rzeczników naszych praw, by otrzymać wsparcie w rozwiązaniu naszego problemu.

    l.p.           nazwa                    zadania       kontakt
 1.  
Rzecznik Praw Pacjenta
www.bpp.gov.pl
 • Prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.
 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
email:sekretariat@bpp.gov.pl
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 - 190 – 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
 pn.- pt. w godz. 9.00 - 21.00

Opolski Oddział Wojewódzki:
Sekcja Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
tel. (77) 40 20 182, infolinia (77) 194-88,
e-mail: swl@nfz-opole.pl
www.nfz-opole.pl

 1.  
Rzecznik Praw Obywatelskich
www.rpo.gov.pl
 • Badanie czy w związku z działaniem lub zaniechaniem organów państwowych, organizacji albo instytucji doszło do naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela;
 • ocenia, czy należycie przestrzegane były odpowiednie przepisy oraz czy wyżej wymienione podmioty działały z poszanowaniem zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

Rzecznikowi w realizacji jego zadań pomagają jego zastępcy oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik posiada również pełnomocników terenowych, co znacznie ułatwia działalność na obszarze całego kraju.
 

Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
NIP: 525-10-08-674, REGON: 012093073
tel. centrala (22) 55 17 700
fax (22) 827 64 53
 
Infolinia Obywatelska:  800 676 676
czynna:
w poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00,
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych.
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
 
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
tel. sekretariat (71) 34 69 115
fax (71) 34 34 325
 
 1.  
Rzecznik Praw Dziecka
www.brpd.gov.pl
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:
 • prawa do życia i ochrony zdrowia,
 • prawa do wychowania w rodzinie,
 • prawa do godziwych warunków socjalnych,
 • prawa do nauki.

Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.

ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00 
fax: (22) 583 66 96
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.
e-mail:rpd@brpd.gov.pl
 
 1.  
Rzecznik Finansowy
www. rf.gov.pl
Zakres zadań Wydziałów Biura Rzecznika Finansowego:
 • Wydział Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego (WUE)-ochrona klientów rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego, tzn. krajowych zakładów ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 • Wydział Klienta Rynku Bankowo-ochrona klientów rynku bankowego i kapitałowego, tzn. instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, instytucji finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji pożyczkowych. Kapitałowego (WBK)
 • Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (WRS) - prowadzenie pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.
Al. Jerozolimskie 87
02-001Warszawa

tel. (22) 333 73 26, (22) 333 73 27
faks (22) 333 73 29
e-mail: biuro@rf.gov.pl

 1.  
Miejski Rzecznik Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów służy bezpłatną, fachową poradą oraz pomocą prawną mieszkańcom Miasta Opola z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów, m.in.:
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
II piętro, pok. 201
tel. (77) 54 11 444 oraz (77) 44 35 770 (aktywny do końca 2016 r.)
e-mail: mrk@um.opole.pl
Rzecznik udziela porad w następujących dniach:
poniedziałek, środa w godz. 8.00-15.30,
piątek w godz. 8.00-14.00.
W czwartki w godz. 15.00-17.00 – dyżur przy ul. Koraszewskiego 7-9, z udziałem studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.