Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu w 2018 r.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu,

            ul.Armii Krajowej 36, 45-071 Opole, 
            w poniedziałek od 900do1300, wtorek od 730do1130,środa od730do1130,czwartek od730do1130,piątek730do1130

           (ww. punkcie przyjmuje radca prawny) 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

ul. Małopolska 20a, poniedziałek od 1500  do 1900, wtorek od 1500 do 1900; środa od 8:00 do 1200; czwartek od 1500 do 1900, piątek od 800 do 1200.
tel. 881-786-174, 77/ 45-56-390 lub  77/ 45-56-391

ww. punkt obsługuje Stowarzyszenie QUISISANA 
Udzielanie porad: radcy prawni, adwokat, aplikant radcowski oraz osoba, która ukończyła studia prawnicze i posiada  wymagane doświadczenie

3. Dom Złotej Jesieni - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dom Dziennego Pobytu,

ul. Hubala 4, od poniedziałku do piątku godz. 1500-1900 
tel. 77/ 45-50-037

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo
ul. Hubala 17A/405, Opole
Udzielanie porad: radcy prawni, adwokat, aplikant radcowski oraz osoba, która ukończyła studia prawnicze i posiada  wymagane doświadczenie
 

  4. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

ul. Budowlanych 4, od poniedziałku do piątku godz. 1300-1700 

Fundacja POMOC POKRZYWDZONYM VICTIM

Udzielanie porad: radca prawny
 
   5. Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4,

          ul. Ks. Opolskich 48-50, w poniedziałek od 1100 do 1500,wtorek od 1100 do 1500,środa od 1100 do 1500,czwratek od 1200 do 1600,piątek od 1100 do 1500

           

ww. punkcie przyjmuje adwokat 

 
 
Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?:

  • osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
  • osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • osoby, który nie ukończyły 26 lat,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej?
Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana będzie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.
Z jakiej pomocy prawnej uprawniony będzie mógł skorzystać?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz udzielanie pomocy w sporządzaniu projektu pism,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.