Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu w 2017 r.

 1. Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Małopolska 18, poniedziałek 1500-1900, wtorek 730-1130; środa 730-1130; czwartek 1500-1900, piątek 730-1130.
tel. 881-786-174, 77/ 45-56-390 lub  77/ 45-56-391

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo
ul. Hubala 17A/405, Opole
Udzielanie porad: radcy prawni, adwokat, aplikant radcowski oraz osoba, która ukończyła studia prawnicze i posiada  wymagane doświadczenie

 

 1. Dom Złotej Jesieni
ul. Hubala 4, od poniedziałku do piątku godz. 1500-1900 
tel. 77/ 45-50-037

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo
ul. Hubala 17A/405, Opole
Udzielanie porad: radcy prawni, adwokat, aplikant radcowski oraz osoba, która ukończyła studia prawnicze i posiada  wymagane doświadczenie

 

 1.  Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Dambonia 3, od poniedziałku do piątku godz. 900-1300 
tel. 77/ 47-44-160

Fundacja Honeste Vivere
Warszawa, ul. Amałowicza-Tatara7
Udzielanie porad: radca prawny

 
 
Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?:

 • osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, który nie ukończyły 26 lat,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej?
Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana będzie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.
Z jakiej pomocy prawnej uprawniony będzie mógł skorzystać?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz udzielanie pomocy w sporządzaniu projektu pism,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.