Klauzula dla Kart Seniora

Karta Opolski Senior

Administrator Twoich danych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole
Inspektor Ochrony Danych We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@mopr.opole.pl
Cele przetwarzania Podstawa prawna: Okres / czas
Wydanie karty Opolski Senior lub wydanie duplikatu karty art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym poprzez promowanie polityki senioralnej 1 rok od czasu wydania karty
Przysługujące Ci prawa • Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danych Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wydania karty Opolski Senior
Źródło danych W przypadku złożenia wniosku przez osobę inną niż osobę dla której karta ma być wydana, dane zostały pozyskane od osoby składającej wniosek o wydanie karty.