„Złote” zasady ewakuacji

Tomasz Florczak, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Kontakt:
ul. Głogowska 22, 45-315 Opole
tel. (77) 400 20 00
www.kmpsp.opole.pl/

Ewakuacja – przedsięwzięcie mające na celu sprawne opuszczenie obiektu (lub jego części)
w możliwie najkrótszym czasie przez znajdujące się tam osoby, jeżeli w wyniku zdarzenia (pożaru, katastrofy budowlanej, ataku terrorystycznego) może wystąpić zagrożenie dla ich życia lub zdrowia.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu zobowiązany jest zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów.

Możemy wyróżnić trzy etapy ewakuacji:

 1. Pierwszy etap związany jest z poruszaniem się ludzi w pomieszczeniach w kierunku wyjść na drogi ewakuacyjne.
 2. Drugi etap związany jest z poruszaniem się ludzi po drogach ewakuacyjnych do wyjścia ewakuacyjnego z budynku.
 3. Trzeci etap to wyjście na zewnątrz budynku i przemieszczenie się ludzi do miejsca zbiórki.

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu ewakuacji należy:

 • Niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w obiekcie o powstaniu i charakterze zagrożenia,
 • W pierwszej kolejności ewakuować osoby z pomieszczeń w których powstał pożar lub które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie z zagrożeniem oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar,
 • Ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych i istniejących środków ewakuować,
 • Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej. Usta i nos w miarę możliwości zasłonić chustką namoczoną w wodzie. Należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu. Kierować się zgodnie ze wskazaniami znaków bezpieczeństwa.

Poruszając się korytarzami, po schodach czy pochylniach należy podczas ewakuacji zachować następujące zasady:

 • zachować spokój i ciszę,
 • nie biegać i nie wyprzedzać innych osób,
 • nie popychać osób poprzedzających,
 • nie zatrzymywać się i nie zawracać bez potrzeby,
 • ostatnia osoba w grupie zamyka za sobą wszystkie drzwi.

Po zakończeniu ewakuacji osób należy sprawdzić, czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia – przy niezgodności stanu osobowego i podejrzenia, że ktoś pozostał w zagrożonej strefie, należy natychmiast fakt ten zgłosić jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji.

Miejsce zbiórki znajduje się na placu przy bramie wjazdowej na teren obiektu.

Czas od powstania zagrożenia do zakończenia ewakuacji zależy przede wszystkim od poprawnej reakcji osób zagrożonych.

Złote zasady ewakuacji:

 • Nie ryzykuj życia dla ratowania mienia,
 • Nie ulegaj panice,
 • Nie zatrzymuj się aby zabrać rzeczy osobiste,
 • Nie biegnij,
 • Nie wracaj do pomieszczeń dopóki strażacy nie powiedzą, że jest bezpiecznie
 • Postępuj zgodnie z komunikatami ogłaszanymi przez głośniki w obiekcie (o ile takie występują) lub przez osobę prowadzącą ewakuację.

Znak zgodny z Polską Normą